کارگاه تخصصی رایگان GMAT دکتری
  نام :    نام خانوادگی :
  تلفن تماس :   آدرس ایمیل :
    گرایش :     دانشگاه کارشناسی ارشد : 
    رشته کارشناسی ارشد :
     کد امنیتی :
توضيحات:
زمان : چهارشنبه 27 دی ساعت 9.30 الی 12.30
مکان برگزاری : موسسه پژوهش
به صورت انحصاری با حضور استاد عرفانیان
توجه: مبلغ 20,000 تومان برای برنامه ریزی فضای برگزاری می باشد و در روز کلاس به شما عودت می گردد.