صفحه اصلی
آمادگی کنکور ارشد
کنکور دکتری
دوره های تکمیلی
برنامه مشاوره رایگان
همایشهای هدایت تحصیلی
تالیفات
درباره ما
خرید کتاب
   دکتر امیرمحمد گل محمدی

 
Amir-Mohammad Golmohammadi (IRAN, Male, 1988), 
Obtained his B.Sc. degree in Industrial Engineering from Kurdistan
University in 2010 and M.Sc. degree in Industrial Engineering from South
Tehran Branch at Islamic Azad University in 2013. He is current a Ph.D.
student in Department of Industrial Engineering at Yazd University. He
was engaged in the industrial system engineering technology
development and the technical consultant from 2011 up to year. His main
research fields are facility layouts and location design, cellular
manufacturing systems (CMS), using meta-heuristics for combinatorial
optimization problems and applications of Operation Research (OR) in
engineering. He has published a number of journal and conference papers.
 
 
CURRICULUM VITAE
Personal Data
Name: Amir-Mohammad
Family name: Golmohammadi
Position: Ph.D student
Field of Study: Industrial Engineering
Email Address: Amir88.golmohamadi@yahoo.com & Amir.m.golmohammadi@stu.yazd.ac.ir
Date of Birth: April 22, 1988
Mailing Address: School of Industrial Engineering, University of Yazd, Yazd, Iran. 
Teaching in the fields of
 
 Optimization
 Operation Research
 Facilities Design (layout & location)
 Production & Manufacturing Systems
 Production Planning
 Meta-heuristic Algorithms
 Fuzzy Logic
 Decision Theory
 Plants Feasibility Study
 Statistical Quality Control
 Statistical Methods
 A membership of  editorial board for:
 Journal of Management Sciences (JMS)
 Research Journal of Management Review (RJMR)
 International Academic Journal of Business Management
 International Academic Journal of Science and Engineering
 International Academic Journal of Innovative Research
 International Journal of Basic Sciences and Applied Research (IJBSAR)
 International  Research Journal of Management Sciences (IRJMS)
 Technical Journal of Engineering and Applied Sciences (TJEAS)
 UCT Journal of Research in Science, Engineering & Technology (UJRSET)
 
 An active reviewer for conferences
 Carrying out research project in industrial engineering
 Consultant of different Industrial project
Research Area of Interest
a) Facilities Design
 Models for the layout problem,
 Basic algorithm for the layout problem,
 Advance algorithm for the layout problem,
 Group technology implementation in manufacturing systems,
 Next Generation Factory Layout (NGFL)
b) Meta-heuristic Algorithms
 Genetic Algorithm (GA)
 Particle Swarms Optimization (PSO)
 Simulated Annealing (SA)
 Tabu Search (TS)
 Ant Colony Optimization (ACO)
 Differential Evolution (DE)
 Imperialist Competitive Algorithm (ICA)
 Evolution Strategies (ES)
 Grenade Explosion Algorithm (GEA)
c) Production & Manufacturing Systems
 Lean & Agility production systems
 Just-in-Time (JIT) Production
 KANBAN system in manufacturing
 Job-shop & Flow-shop systems
 
Books
 Facilities Location & Layout Design;
 Facilities Design & planning;
 Production & Inventory Planning;
 ORACEL Primavera P6 & Microsoft Project Management 2016;
 Introduce to Supply Chain;
 
Papers
(In Journals)
1. Hadian, H., Golmohammadi, A. M., Hemmati, A. & Meshkani, O., “A Multi-Depot Location Routing
Problem to Reduce the Differences Between the Vehicles’ Traveled Distances; A Comparative Study
of Heuristics” Uncertain Supply Chain Management, 7(2019)
 
2. Golmohammadi, A. M., Honarvar, M., Hosseini-Nasab, H. & Tavakkoli-Moghaddam, R., “Machine
Reliability in a Dynamic Cellular Manufacturing System: A Comprehensive Approach to a Cell
Layout Problem” International Journal of Industrial Engineering & Production Research Iran
University of Science & Technology, Article in Press. (2018)
 
3. Mostafaeipour, A., Hadian, H., Golmohammadi, A. M., “Locating Service Centers to Maximize
Competitive Share in a Closed-loop Supply Chain” Journal of Industrial Engineering, University of
Tehran, Article in Press. (2018)
 
 
4. Golmohammadi, A. M., Jahanbakhsh Javid, N., Poursoltan, L. & Esmaeili, H., “Modeling and
Analyzing One Vendor-Multiple Retailers VMI SC Using Stackelberg Game Theory”, Industrial
Engineering & Management Systems, Vol.15, No. 4, pp. 385-395. 2016.
 
5. Tikani, H., Golmohammadi, A. M. & Esmaeili, H., “Improving the reliability by determining time
parameters using Weibull Distribution”, Modern Applied Science, May 04, 2016.
6. Golmohammadi, A. M., Bani-Asadi, H., Zanjani. H., Hadian, H. & Tikani, H., “A genetic algorithm
for preemptive scheduling of a single machine”, International Journal of Industrial Engineering
Computations, DOI: 10.5267/j.ijiec.2016.3.004, (2016)
7. Golmohammadi, A. M., Bani-Asadi, H., Esmaeili. H., Hadian, H. & Bagheri, F., “Facility layout for
cellular manufacturing system under dynamic conditions”, Decision Science Letters, DOI:
10.5267/j.dsl.2016.2.001, (2016)
8. Golmohammadi, A. M., Esmaeili. H. & Kazemi, M., “Mathematical Model for Locating Service
Centers Given Providing Multiple Services using by Queuing Theory”, Turkish Journal of
Engineering, Science & Technology, 1(1), 1-7, (2016)
9. Golmohammadi, A. M., Amanpour-Bonab, Sh. & Parishani, A.,  “A multi-objective location routing
problem using imperialist competitive algorithm”, International Journal of Industrial Engineering
Computations, DOI: 10.5267/j.ijiec.2015.12.002, (2015)
10. Fakhrzad, M. B., Golmohammadi, A. M. & Baghaian, A., “Improving the quality level and
increasing the productivity in recycling industry with the help of statistical process control tools”,
Turkish Journal of Engineering, Science & Technology, 2 (4), 72-78, (2015)
11. Fakhrzad, M. B., Golmohammadi, A. M. & Bagheri, F., “A mathematical model for P-hub median
location problem to multiple assignment between non-hub to hub nodes under fuzzy environment”,
UCT Journal of Research in Science ,Engineering and Technology, 3(1): 39-43, (2015)
12. Karimi, R., Ghezavati, V. R. & Golmohammadi, A. M., “Designing an Efficient Model to Predict
Demand in the Supply Chain”, Scientific Journal of Mechanical and Industrial Engineering, 4(1):
06-12, 2015.
13. Rashidzadeh, E., Golmohammadi, A. M. & Golmohammadi, A. H. “An Integrated Casual Loop and
Cumulative Sum Control Chart for Reliability Assessment in a Maintenance System”, Scientific
Journal of Mechanical and Industrial Engineering, 3(3): 39-46, 2014.
14. Ahmadvand, M., Hosseini-Nasab, H. & Golmohammadi, A. M. “Implementation of Statistical
Quality Control in Dairy Factories Using Univariate and Multivariate Control Charts”, Scientific
Journal of Mechanical and Industrial Engineering, 3(2): 18-26, 2014.
15. Golmohammadi, A. M., Tavakkoli-Moghaddam, R., Jolai, F. & Golmohammadi A. H., “Proposing
a Mathematical Model for Layout in a Cellular Manufacturing System under Dynamic Conditions”
Scientific Journal of Mechanical and Industrial Engineering, 3(1): 12-17, 2014.
16. Golmohammadi, A. M., Tavakkoli-Moghaddam, R., Jolai, F. & Golmohammadi, A. H. “Concurrent
cell formation and layout design using genetic algorithm under dynamic conditions”, UCT Journal
of Research in Science ,Engineering and Technology, 2(1): 8-15, (2014)
17. Golmohammadi, A. M., Tavakkoli-Moghaddam, R. & Jolai, F., “Proposing a New Mathematical
Model for Layout Determination in Continuous Space in a Cellular Manufacturing System under
Dynamic Condition” International Journal of Industrial Engineering and Production
Management. Under Review
 
(Conference Papers)
18. Rezaei, M., Qolipour, M., Golmohammadi, A. M., Hadian, H., “Using MCDM approaches to rank
different locations for harnessing wind energy to produce hydrogen”, International Conference on
Industrial Engineering and Operations Management, Bandung, Indonesia, March 6-8, 2018.
 
19. Rezaei, M., Qolipour, M., Hadian, H., Golmohammadi, A. M., “Location optimization of hybrid
solar- wind plants by using FTOPSIS method”, International Conference on Industrial Engineering
and Operations Management, Bandung, Indonesia, March 6-8, 2018.
 
20. Rezaei, M., Mahmoudabadi, A., Golmohammadi, A. M., “Establishing wind farm for desalting sea
water to produce hydrogen” , International Conference on Industrial Engineering and Operations
Management, Bandung, Indonesia, March 6-8, 2018.
 
21. Qolipour, M., Rezaei, M., Golmohammadi, A. M., Hadian, H., Soltani, H., “Feasibility of using a
hybrid Photovoltaic-Wind Power Plant to Produce Hydrogen for Hendijan in the Southwest of Iran”,
International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Bandung,
Indonesia, March 6-8, 2018.
 
22. Qolipour, M., Rezaei, M., Golmohammadi, A. M., Hadian, H., Soltani, H., “An optimization model
of renewable electricity price and construction of new wind power plants for Kermanshah, Iran”,
International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Bandung,
Indonesia, March 6-8, 2018.

 
23. Qolipour, M., Rezaei, M., Golmohammadi, A. M., Hadian, H., Soltani, H., “Implementing Fuzzy
Rank Function Model for a New Supply Chain Risk Management”, International Conference on
Industrial Engineering and Operations Management, Bandung, Indonesia, March 6-8, 2018.
 
24. Qolipour, M., Rezaei, M., Zarezade, M., Golmohammadi, A. M., Hadian, H., Soltani, H., “Identifying
the effective factors for implementing solar water heaters (SWH) for Yazd, Iran”, International
Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Bandung, Indonesia, March
6-8, 2018.
 
25. Golmohammadi, A. M., Honarvar, M., Hosseini-Nasab, H. & Tavakkoli-Moghaddam, R., “A BiObjective
Mathematical
Model
for
Cellular
Manufacturing
System
in
Dynamic
Condition
by
Using

Weibull

Distribution in Machine Reliability” ”, The 11
th
 International Conference of Iranian
Operation Research, May 2-4, 2018. Kermanshah, Iran.

 
26. Golmohammadi, A. M., Salimifar, P. & Hemmati, A., “Facility Location in Supply Chain by Using
LINMAP in Fuzzy Condition”, The 11
th
 International Conference of Iranian Operation Research,
May 2-4, 2018. Kermanshah, Iran.
 
27. Ehya, M.S., Giahi, F. & Golmohammadi, A. M., “GIS Modeling of Earthquake Damage Zones Using
ETM Data and Remote Sensing- Bojnoord, Khorasan Province”, The 11
th
 International Conference
of Iranian Operation Research, May 2-4, 2018. Kermanshah, Iran.
 
28. Golmohammadi, A. M., Honarvar, M., Hosseini-Nasab, H. & Tavakkoli-Moghaddam, R., “A
mathematical model for integrating cell formation with machine layout and cell layout in dynamic
cellular manufacturing systems”, The 13th International Conference on Industrial Engineering,
(ICIE 2017), Mazandaran University of Science and Technology, Iran.
 
29. Hadian, H., Golmohammadi, A. M., Hosseini-Nasab, H. & Jahanbakhsh Javid, N., “Time Parameter
Estimation Using Statistical Distribution of Weibull to Improve Reliability” ”, The 13th
International Conference on Industrial Engineering, (ICIE 2017), Mazandaran University of
Science and Technology, Iran.
 
30. Golmohammadi, A. M., Esmaeili, H. & Masoum-Zadi, S., “Location Routing Problem (LRP) Model
for Reducing Difference Distance Traveled by Considering Time Traveling”, The 13th International
Conference on Industrial Engineering, (ICIE 2017), Mazandaran University of Science and
Technology, Iran.
 
31. Golmohammadi, A. M., Hadian, H. “An Integrated AHP-BOCR Approach to Determine the Benefits,
Costs, Opportunities and Risks Related to Suppliers in Supply Chain”, The 13th International
Conference on Industrial Engineering, (ICIE 2017), Mazandaran University of Science and
Technology, Iran.
 
32. Golmohammadi, A. M., Hadian, H. & Honarvar, M., “Using a New Meta-heuristic Algorithm for
Solving Cell Formation Problem and Layout Design in Cellular Manufacturing Systems”, The 12
th

International Conference on Industrial Engineering, (ICIE 2016), Kharazmi University, Karaj,
Iran.
 
33. Hadian, H. & Golmohammadi, A. M., “An integrated multi-objective decision-making process for
global supplier selection and order lot sizing under quantity discount environment”, The 12
th

International Conference on Industrial Engineering, (ICIE 2016), Kharazmi University, Karaj,
Iran.
 
34. Bagheri, F., Golmohammadi, A. M. & Ebrahim-Nejad, S,. “Analysis of Collusive Behavior of
Generation Companies in Battery Market using Game Theory”, The 11
th
 International Conference
on Industrial Engineering, January 20-21, 2015. International Convention Center of MILAD
Tower, Tehran, Iran
35. Golmohammadi, A. M., Gord, A., Mahmoudi, M., Movahedi, Z. & Esmaeili. H., “Implementation of
statistical quality control in dairy plants and comparison of multivariate control charts with single
ones”, The 9
th
International Conference on Industrial Engineering, January 20-21, 2013. KNTU,
Tehran, Iran
36. Golmohammadi, A. M., Poursabzi, O. & Raissi. S., “Improving of Resistance Spot in SAMAND’s
door by using Taghchi method”, The 1
st
 International Quality Engineering Conference, December
3-4, 2012, Tehran, Iran.
37. Golmohammadi, A. M., Tavakkoli-Moghaddam, R. & Esfandiari, N., “Multiple Allocation Hub
Median Problem with Considering Direct Connections Between Non-hub Nodes”, The 6
th

International Conference of Iranian Operation Research, May 8-9, 2013. Tehran, Iran
38. Golmohammadi, A. M., Tavakkoli-Moghaddam & Jolai. F., “Design and Layout of Cellular
Manufacturing Systems under Dynamic Condition”, The 2
nd
International Conference on
Management, Entrepreneurship & Economic Development, September 13-14, 2013. Qom, Iran.
39. Golmohammadi, A. M., Tavakkoli-Moghaddam & Jolai. F., “Solving a Cellular Manufacturing
Systems Model by Using Grenade Explosion Algorithm”, The 2
nd
International Conference on
Management, Entrepreneurship & Economic Development, September 13-14, 2013. Qom, Iran.

آدرس: ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر؛ جنب سینما قدس، کوچه مینو؛ پلاک 132؛ موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش   تلفن تماس: 021-86741
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش می باشد .