صفحه اصلی
آمادگی کنکور ارشد
کنکور دکتری
آموزش ویدئویی
دپارتمان توسعه
مشاوره و برنامه ریزی
تالیفات
درباره ما
خرید کتاب
   بودجه بندی آزمونها

بودجه بندی آزمون‌های آمادگی کارشناسی ارشد

گرایش مجموعه مهندسی صنایع (1259)

عنوان درسی

تقسیم بندی مباحث
آمار احتمالات مهندسی 1/3 اول آنالیز ترکیبی، اصول احتمال، احتمال شرطی، متغيرهاي تصادفی گسسته، متغیرهای تصادفی پیوسته، متغیرهای تصادفی با توزیع توام
1/3 دوم خواص امیدریاضی، قضایای حدی، آمار توصیفی، توزیع‌های نمونه‌ای، برآورد نقطه‌ای
1/3 سوم برآورد فاصله‌ا‌ی، آزمون فرض، تحلیل واریانس، رگرسیون و همبستگیتحقیق در عملیات 1و2 1/3 اول مدلسازی، برنامه ریزی خطی و حل هندسی، جبرخطی، آنالیز محدب و مجموعه های چندوجهی، سیمپلکس، متغیرهای مصنوعی، دورافتادگی و ایست، سیمپلکس اصلاح شده و  کراندار، دوگان
1/3 دوم تحلیل حساسیت، حمل و نقل و تخصیص شبکه، برنامه ریزی غیرخطی
1/3 سوم برنامه ریزی عدد صحیح، برنامه ریزی پویا، نظریه بازی هازبان عمومی و تخصصی آزمون اول
واژگان بر اساس زیر ذره بین جلد 1
درس 1 تا 28
گرامر بر اساس زیر ذره بین جلد 2
هر آزمون از کل مباحث احتمال مطرح شدن دارد با تمرکز بیشتر بر ساختار جمله
آزمون دوم  واژگان بر اساس زیر ذره بین جلد 1
درس 29 تا 56
گرامر بر اساس زیر ذره بین جلد 2
هر آزمون از کل مباحث احتمال مطرح شدن دارد با تمرکز بیشتر بر ساختار جمله
آزمون سوم واژگان بر اساس زیر ذره بین جلد 1
درس 57 تا 84
گرامر بر اساس زیر ذره بین جلد 2
هر آزمون از کل مباحث احتمال مطرح شدن دارد با تمرکز بیشتر بر ساختار جمله

آزمون چهارم واژگان بر اساس زیر ذره بین جلد 1
درس 85 تا 112
گرامر بر اساس زیر ذره بین جلد 2
هر آزمون از کل مباحث احتمال مطرح شدن دارد با تمرکز بیشتر بر ساختار جمله

آزمون پنجم واژگان بر اساس زیر ذره بین جلد 1
کل کتاب به همراه سورپرایز های خارج از کتاب
گرامر بر اساس زیر ذره بین جلد 2
هر آزمون از کل مباحث احتمال مطرح شدن دارد با تمرکز بیشتر بر ساختار جمله

آزمون ششم  واژگان بر اساس زیر ذره بین جلد 1
کل کتاب به همراه سورپرایز های خارج از کتاب
گرامر بر اساس زیر ذره بین جلد 2
هر آزمون از کل مباحث احتمال مطرح شدن دارد با تمرکز بیشتر بر ساختار جملهطرحریزی واحدهای صنعتی 1/3 اول محاسبه انواع فاصله ها، مکانیابی، استقرار ماشین آلات، استقرار دستی
1/3 دوم استقرار کامپیوتری، تخمین خرابی، تخمین کسر ماشین آلات
1/3 سوم تخمین نیروی انسانی، طراحی خط تولید، انبارش گسسته، کلیات طرح ریزی


 
کنترل تولید و موجودی 1/3 اول کلیات موجودی، مدل سفارش اقتصادی، مدل سفارش اقتصادی با در نظر گرفتن کمبود
1/3 دوم مدل تولید اقتصادی، مدل سفارش همزمان چند کالا، مدل های محدودیت دار، مدل های تخفیف
1/3 سوم مدل احتمالی تک دوره ای، مدل های احتمالی چند دوره ای، مدل تقاضای قطعی و پویا، روش های پیش بینیکنترل پروژه 1/3 اول تعريف پروژه، ساختار...، قراردادها، استانداردها، محدوده و WBS و رسم شبکه های برداری و گره ای، گانت چارت، شبكه هاي برداري، گره اي، CPM وPN و محاسبات زماني و شناوري ها
1/3 دوم تخصيص منابع، تسطيح منابع، برآورد هزينه، موازنه هزينه زمان
1/3 سوم شبكه هاي PERT و GERT، محاسبات درصد پيشرفت و تكنيكکنترل کیفیت آماری 1/3 اول مفاهیم اولیه کیفیت،کنترل فرآیند آماری،قابلیت کارایی فرآیند
1/3 دوم نمودارهای کنترل برای مشخصه های متغیر، نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی
1/3 سوم نمونه گیری به منظور پذیرشاقتصاد مهندسی 1/3 اول مفاهيم و اصول اساسی اقتصاد مهندسی، معرفی فاکتورها و جريانات نقدی، حالات خاص فرآیندهای مالی، نرخ‌های اسمی و موثر
1/3 دوم روش‌های ارزش فعلی و يکنواخت سالانه ،روش نرخ بازگشت سرمايه، روش B/C ، روش دوره بازگشت سرمايه، روش تحلیل عمر خدمت، روش ارزش آینده
1/3 سوم استهلاک، تجزيه و تحليل اقتصادی بعد از کسر ماليات، تجزيه و تحليل جايگزينی،تحلیل حسایت، تورم، تجزيه و تحليل در شرايط عدم اطمينانریاضی عمومی 1و2 1/3 اول تابع، حد و پیوستگی و مشتق و کاربردهای آن، انتگرال نامعین و قضيه اساسي حساب ديفرانسيل (صفحه 13 تا صفحه ۲۷۱ از کتاب ریاضی ۱ جلد اول)
1/3 دوم ادامه انتگرال(معين، ناسره، کاربردهای انتگرال)، مختصات قطبی، اعداد مختلط، دنباله و سری(تا ابتداي سري تواني) (صفحه 272 تا صفحه ۵۱۹ از کتاب ریاضی ۱ جلد اول)
1/3 سوم سري تواني و تیلور، هندسه تحلیلی و جبر خطی، خم ها و رويه ها، حد و پیوستگی، مشتق توابع چند متغیره تا سر كاربرد مشتق (باقیمانده مطالب ریاضی ۱+ ص۱۳ الی ۲۰۰ جلد اول ریاضی ۲)، كاربرد مشتق جند متغيره،انتگرال دو گانه و سه گانه و كاربردهاي آن، انتگرال روی خم و سطح (قضایای گرین و استوکس و دیورژانس) (ص ۲۰۱ الی ۴۷۶ از جلد اول ریاضی ۲)اصول مدیریت و
 تئوری سازمان
1/3 اول پاره ای از مفاهیم مربوط به مدیریت، مهارت های مدیر، نقش های مدیر، مدیریت و مدیران، کارآفرینی،پاره ای از مفاهیم مربوط به سازمان، استعاره های سازمانی، رهیافت سنتی (کلاسیک)، رهیافت منابع انسانی، رهیافت کمی، رهیافت های سیستمی و اقتضایی به مدیریت، دیدگاه های متعدد به نظریه سازمان، نظریه های سازمان و مدیریت، نگاهی کلی بر سیستم ها و مبانی سیستم،خلاقیت و نوآوری، تصمیم گیری و حل مسئله، مبانی برنامه ریزی و برنامه ریزی راهبردی، معنای اثربخشی، مدیریت محیط، کنترل، علم ارتباطات و کنترل
1/3 دوم مروری بر تعریف رفتار سازمانی، ادراک، عدالت، مباحث نوین در تئوری های مدیریت، عناصر و مفاهیم سازماندهی، مبانی سازماندهی و طراحی سازمان، انواع سازمان ها، تعیین کننده ساختار سازمانی، هماهنگی، ارتباطات، انگیزش، یادگیری، کلیات مدیریت منابع انسانی
1/3 سوم هدایت و رهبری، قدرت و نفوذ، مدیریت تعارض، فرهنگ سازمانی، مدیریت تغییر، تجزیه و تحلیل مراوده ای، گروه و پویایی های گروهی و میان گروهی، تیم، طراحی شغل، مدیریت بهره وری فرد و سازمان، هدفگذاری، نگرش، شخصیت، استرساقتصاد خرد و کلان 1/3 اول اقتصاد خرد: تقاضا، ،عرضه، ، تعريف تعادل، شرط تعادل، تغيير در نقطه تعادل، انواع تعادل، كشش، نظريه رفتا رمصرف‌كننده : مطلوبيت، منحني‌هاي‌ بي‌تفاوتي، نرخ نهايي جانشيني، شرط تعادل مصرف كننده منحني درآمد مصرف، منحني انگل
(مطابق فصل 1، 2 و 3 کتاب دکتر قاسمی)
1/3 دوم اقتصاد خرد:(مطابق فصل 4، 5، 6 و 7 کتاب دکتر قاسمی)

نظريه رفتار توليد كننده. تابع توليد، كشش عوامل توليد، بازدهي نسبت به مقياس توليد، منحني بي‌تفاوتي توليد و ويژگي‌هاي آن، نرخ نهايي فني جانشيني دو نهاده، خط هزينه يكسان  تعادل توليد كننده و تغيير در آن، هزينه، منحني هزينه متوسط و نهايي، روابط بين منحني‌هاي هزينه،رابطه منحني‌هاي توليد و هزينه، انواع هزينه در بلند مدت

بازار رقابت كامل: تقسيم‌بندي بازارها، بازار رقابت كامل، شرط تعادل بنگاه‌هاي رقابتي، منحني عرضه بنگاه رقابت كامل، تعادل بنگاه رقابت كامل در بلندمدت، تعادل بلندمدت بنگاه و بازار، صنعت با هزينه‌هاي ثابت، صعودي و نزولي، بررسي اثر برقراري ماليات بر توليد بنگاه

بازار انحصار كامل فروش: تعريف بازار انحصار كامل فروش و شرط تعادل آن، مرز تعادل بنگاه انحصاري در كوتاه مدت، تعادل بلندمدت بنگاه انحصاري سياست تبعيض قيمت، كنترل انحصارگر، علل ايجاد انحصار.
1/3 سوم اقتصاد كلان: شيوه انجام فعاليت‌هاي اقتصادي: كارگزاران اقتصادي و وظايف آنها - نحوه گردش فعاليت‌هاي اقتصادي در مدل‌هاي دو بخشي، سه بخشي و چهاربخشي، نشت، تزريق، تفاضاي كل، عرضه كل، تعادل در اقتصاد كلان، حسابداري ملي و شاخص قيمت‌ها: GNP، GDP و ساير شاخص‌هاي اندازه‌گيري فعاليت‌هاي اقتصادي، محاسبه شاخص‌ها به قيمت‌هاي بازار و به قيمت عوامل، روش‌هاي محاسبه شاخص‌هاي حساب‌‌هاي ملي، اصل و استثناها در محاسبات ملي، شاخص قيمت، مدل‌‌هاي تعيين درآمد ملي تعادلي

سياست‌هاي مالي: توابع مصرف، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، تعيين درآمد ملي تعادلي در مدل‌هاي دو بخشي، سه بخشي و چهاربخشي، ضريب تكاثر، شكاف ركودي، شكاف تورمي، پاراداكس خست، پايداري و ناپايداري تعادل درآمد ملي، تثبيت كننده‌هاي خودكار

اقتصاد كلان: بازار پول و سياست‌هاي پولي: گردش پول، عرضه و تقاضاي پول  تعادل در بازار پول، تغيير در تعادل بازار پول، ضريب تكاثر پول، سياست پولي و ابزارهاي آن، نظريه‌هاي پولي، قانون گرشام،تعادل همزمان بازار كالا و بازار پول: تعاريف IS و LM، شيب IS و LM، انتقال IS و LM، تعادل همزمان بازار كالا و پول و تغيير آن- كارايي سياست‌هاي پولي و مالي، نظريه‌هاي مصرف و سرمايه‌گذاري: نظريه‌هاي  مصرف. عوامل مؤثر بر مصرف ملي، نظريه مصرف درآمد مطلق، نظريه مصرف درآمد نسبي دوزنبري - نظريه مصرف درآمد دائمي‌- نظريه مصرف سيكل زندگي مورديلياني

نظريه‌‌هاي سرمايه‌گذاري، عوامل مؤثر بر سرمايه‌گذاري، نظريه اصل شتاب ساده سرمايه‌گذاري، نظريه كارايي نهايي سرمايه‌گذاري ارزش زماني پول، خالص ارزش حال، نرخ بازدهي داخلي، نظريه‌هاي تورم و بيكاري: تعريف و اندازه‌گيري تورم - اثار و علل تورم - انواع تورم بر حسب علل ايجاد آن - طبقه‌بندي تورم بر حسب شدت و ضعف آن - تعريف بيكاري - نرخ بيكاري و انواع آن - منحني فيليپس.

 

جهت دریافت توضیحات تکمیلی می توانید با کار شناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات پرسنل موسسه 
ردیف نام و سمت آیدی تلگرامی تلفن و داخلی
1 کارشناس آموزش(ثبت نام)، خانم فرآهانی https://t.me/farahani_tihe

02186741 -106

2
کارشناس آموزش(ثبت نام)، خانم خانزاده https://t.me/Iedep_info

02191302070 -376

3
 کارشناس آموزش(کلاس های آموزشی)، خانم کرمی https://t.me/ie_nafisekarami

02191302070 -379

4
 کارشناس مالی و انتشارات، آقای جعفری  https://t.me/pazhuhesh

02191302070 -378

5
 کارشناس ویدیو های آموزشی، آقای امین حسینی  https://t.me/iedep_video

02191302070 -380

6
 کارشناس آزمون های آزمایشی، آقای داودنبی  https://t.me/pazhuheshazmoon

02191302070 -370

7
 مشاور تخصصی آموزشی، خانم ولدی
https://t.me/pazhuhesh_info

02191302070 -379

8  مشاور تخصصی آموزشی، آقای محمدی  https://t.me/khashayar_iedep

02191302070 -384

برقراری ارتباط با مدیران و ارائه نظرات، انتقادات و پیشنهادات از طریق : iedepcrm@gmail.comسایر لینک های مفید سایت :

 

آدرس: ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر؛ جنب سینما قدس، کوچه مینو؛ پلاک 132؛ موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش   تلفن تماس: 021-86741
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش می باشد .