صفحه اصلی
آمادگی کنکور ارشد
کنکور دکتری
دوره های تکمیلی
برنامه مشاوره رایگان
همایشهای هدایت تحصیلی
همگام آنلاین
تالیفات
درباره ما
خرید کتاب
   بودجه بندی آزمونها

بودجه بندی آزمون‌های گرایش مجموعه مهندسی صنایع (1259)

عنوان درس

تقسیم بندی

مباحث

آمار و احتمالات مهندسی

طراح: دکتر مجیدایوزیان

تعداد سوالات: 20

4/1 اول

آنالیز ترکیبی، اصول احتمال، احتمال شرطی، متغيرهاي تصادفی گسسته

4/1 دوم

متغیرهای تصادفی پیوسته، متغیرهای تصادفی با توزیع توام،خواص امیدریاضی، قضایای حدی

4/1 سوم

آمار توصیفی، توزیع‌های نمونه‌ای، برآورد نقطه‌ای، برآورد فاصله‌ا‌ی

4/1 چهارم

آزمون فرض، تحلیل واریانس، رگرسیون و همبستگی

تحقیق در عملیات 1و2

طراح: دکتر   زاهدی‌سرشت

تعداد  سوالات: 20

4/1 اول

تحقیق در عملیات  1 :مدلسازي و مفاهيم اوليه ، حل هندسی، فضاي احتياج ، روش سیمپلکس(  فصل 2 جزوه )
تحقیق در عملیات  2:  برنامه ریزی پویا

4/1 دوم

تحقیق در عملیات 1 :  متغیرهای مصنوعی و  دورافتادگی و ايست  ، دوگان
تحقیق در عملیات 2: برنامه ریزی غيرخطي(روش لاگرانژ، KKT،...)، روشهاي عددي برنامه ریزی غيرخطي

4/1 سوم

تحقیق در عملیات 1 :  تحلیل حساسیت،جهتها و شعاها و چندوجهی ها ، مطالب تکمیلی سیمپلکس ( در حد فصل 7 جزوه)
تحقیق در عملیات 2 : برنامه ریزی عدد صحیح و صفر و یک

4/1 چهارم

تحقیق در عملیات 1 : حمل و نقل و تخصيص  ،سیمپلکس هاي ديگر(كراندار، اصلاح شده و ... در حد فصل 9 جزوه )،
جبر خطی
تحقیق در عملیات 2: شبکه ها، نظريه بازيها و برنامه ریزی آرمانی

زبان عمومی و تخصصی

طراح: استاد جهانشاهی،

استاد شایان

تعداد  سوالات: 30

در هر مرحله از تمامی مباحث سوال مطرح می‌شود.

مجموعه دروس تخصصی مهندسی صنایع

تعداد سوالات: 50 

طرح‌ریزی واحدهای صنعتی

طراح:

مجموعه اساتید

تعداد  سوالات: 10

4/1 اول

کلیات طرح ریزی، طراحی محصول، طراحی فرایند، برنامه­ریزی ظرفیت، انواع نمودارهای طرح­ریزی، انواع روش‌های استقرار ماشین­آلات، تکنیک‌های ترسیمی برای انتخاب روش استقرار، طراحی جریان مواد و تکنیک های تجزیه و تحلیل جریان مواد، تجزیه و تحلیل روابط فعالیت ها

4/1 دوم

( نوع ماشین آلات مورد نیاز - تخمین خرابی(برآورد خرابی در ماشین­ آلات) - محاسبه تعداد ماشین آلات مورد نیاز-  محاسبه‌ نیروی انسانی مورد نیاز

4/1 سوم

بالانس خط تولید - طراحی سیستم حمل و نقل - طراحی واحدهای خدمات مورد نیاز کارخانه (خدمات تولیدی، اداری و ...) - تعیین فضا - عوامل مؤثر در طراحی چیدمان - روش‌های دستی طرح استقرار

4/1 چهارم

روش‌های کامپیوتری طرح استقرار

مدلهای ریاضی (مکان­یابی کمی) - مکان­یابی کیفی- ارزیابی  و پیاده سازی طرح

مجموعه دروس تخصصی مهندسی صنایع

تعداد سوالات: 50

 

کنترل موجودی

طراح:

دکتر پور سلطان

تعداد سوالات: 10

4/1 اول

كليات و تعاريف كنترل موجودي، هزينه ها، محاسبه هزينه ها با استفاده از نمودارهاي موجودي مدل EOQ

4/1 دوم

مدل سفارش هماهنگ چندكالا ، مدل EOQ با كمبود ، مدل EOQ با فروش از دست رفته، مدل تقاضاي گسسته، EPQ

4/1 سوم

مدل EPQ با كمبود، توليد هماهنگ چند كالا، انواع محدوديت ها و تخفيف

4/1 چهارم

مدل احتمالي تك پريودي، مدلهاي احتمالي چند پريودي، FOIوFOS ، سيستم هاي موجودي، سيستم هاي سفارش دهي، پيش بيني

مجموعه دروس تخصصی مهندسی صنایع

تعداد سوالات: 50

 


کنترل پروژه

طراح:

دکتر زاهدی سرشت

تعداد سوالات: 10


4/1 اول

. شبکه های برداری AoA - شبکه های گره ای AON و محاسبات زمان و فرجه در آنها

4/1 دوم

تخصیص منابع محدود و تسطیح منابع، برآورد هزینه و موازنه هزینه-زمان

4/1 سوم

شبکه های دارای زمان احتمالی(PERT)
شبکه های دارای فعالیت های احتمالی(GERT)

4/1 چهارم

تعریف پروژه، ساختار پروژه و مفاهیم مدیریت پروژه، انواع قراردادها،، محدوده وWBS  و استانداردها مخصوصا استاندارد PMBOK -  تکنیک ارزش کسب شده (Earned Value)

مجموعه دروس تخصصی مهندسی صنایع

تعداد سوالات: 50

 

کنترل کیفیت

طراح:

دکتر ایوزیان

تعداد سوالات: 10

4/1 اول

اصول، مباني و مفاهيم كيفيت: تاريخچه كيفيت،نگاه نوين به علم كيفيت،(شش سيگما و توليد ناب)،نفاوت سيگما و سطح سيگما، اصطلاحات و تعاريف مهندسي كيفيت،تعاريف سنتي و نوين كيفيت، مدل كانو،ابعاد كيفيت محصولات، هزينه هاي كيفيت، روشهاي بهبود كيفيت، اشاره كلي به مدلهاي تعالي سازماني،دانشمندان علم كيفيت. اصول و ابزارهاي كنترل فرآيند آماري: تعريف كنترل فرآيند آماري، مفاهيم انحرافات با دليل و تصادفي، نمودار احتمال، هفت ابزار SPC (هستوگرام، برگه كنترل، نمودار پارتو، نمودار علت و معلول، نمودار تمركز نقصها، نمودار پراكندگي و نمودار كنترل)، اصول اوليه نمودار كنترل، مفهوم ARL، مفهوم قوانين حساس سازي، حدود هشدار، معرفي الگوهاي غير تصادفي در نمودارهاي كنترل، تحليل خروجي Run Chart نرم افزار Minitab ، فاز 1 و 2 در نمودارهاي كنترل (بر مبنای کتاب دکتر امیری: فصل اول و دوم)

4/1 دوم

نمودارهاي كنترل براي مشخصه هاي كيفي متغير: نمودار كنترل  در فاز 1 و2، پراكندگي درون و بين نمونه ها، نحوه تخمين حدود كنترل در فاز 1،زيرگروههاي منطقي و انواع آن، خطوط راهنما براي طراحي نمودارهاي كنترل (تعيين اندازه نمونه، فراواني نمونه گيري و حدود كنترل)، معيارهاي ARL ، ATS و I در نمودارهاي كنترل، منحني OC ، منحني توان آزمون و منحني ARL نمودارهاي كنترل، نمودار كنترل  در فاز 1 و2، نمودار كنترل  براي اندازه نمونه متغير، نمودار كنترل  در فاز 1 و2، نمودار كنترل  در فاز 1 و2، نمودارهاي كنترل. (بر مبنای کتاب دکتر امیری: فصل سوم)

4/1 سوم

نمودارهاي كنترل براي مشخصه هاي كيفي وصفي: نمودار كنترل نسبت اقلام معيوب (P)، نمودارهاي كنترل نسبت اقلام معيوب با اندازه نمونه متغير، نمودار كنترل تعداد اقلام معيوب(np)، نمودار كنترل تعداد نقصها در واحد بازرسي  (c)، نمودار كنترل متوسط تعداد نقصها در واحد بازرسي(u)، نمودار كنترل براي فرآيندهاي با كيفيت بالا، نمودار كنترل زمان بين دو محصول معيوب يا دو نقص،نمودار كنترل هندسي. تجزيه و تحليل توانايي فرآيند و ابزار اندازه گيري، تعريف توانايي فرآيند، شاخصهاي توانايي فرآيند Cp و Cpk و Cpkm ، مفهوم حدود تولرانس طبيعي فرآيند، فاصله اطمينان و آزمون فرض شاخصهاي توانايي فرآيند، تجزيه و تحليل سيستم اندازه گيري، مفهوم صحت و دقت سيستم اندازه گيري، تكرارپذيري و تجديد پذيري سيستم اندازه گيري (دقت سيستم اندازه گيري) Gage R&R خطي بودن و اريبي (صحت سيستم اندازه گيري)، تعيين حدود مشخصات فني براي قطعات مجزا، برآورد حدود تولرانس طبيعي فرآيند، تحليل خروجيهاي نرم افزار Minitab در خصوص GR&R و تجزيه و تحليل توانايي فرآيند (بر مبنای کتاب دکتر امیری: فصل چهارم و پنجم)

4/1 چهارم

نمونه گيري به منظور پذيرش براي مشخصه هاي كيفي وصفي: مفهوم نمونه گيري به منظور پذيرش، منحني هاي OC (نوع A و B )، نقاط AQL و LTPD در منحني هاي OC طرحهاي نمونه گيري به منظور پذيرش، طرحهاي يكبار نمونه گيري، جفت نمونه گيري و چند بار نمونه گيري، طرحهاي نمونه گيري متوالي، مفهوم بازرسي اصلاحي در نمونه گيري به منظور پذيرش، طرحهاي داج-روميگ (طرحهاي LTPD و AQL )، طرحهاي MIL STD 105E، معيارهاي مقايسه و ارزيابي طرحهاي نمونه گيري به منظور پذيرش AOQ ، ASN و ATI و نمودارهاي مرتبط. نمودارهاي كنترل ميانگين متحرك موزون نمايي (EWMA)، جمع تجمعي (CUSUM) و ميانگين متحرك (MA ) (بر مبنای کتاب دکتر امیری: فصل ششم و هفتم)

مجموعه دروس تخصصی مهندسی صنایع

تعداد سوالات: 50

 

اقتصاد مهندسی

طراح:

دکتر اسماعیلی

تعداد سوالات: 10

4/1 اول

مفاهيم و اصول اساسی اقتصاد مهندسی، معرفی فاکتورها و جريانات نقدی، حالات خاص فرآیندهای مالی، نرخ‌های اسمی و موثر

4/1 دوم

روش‌های ارزش فعلی و يکنواخت سالانه ،روش نرخ بازگشت سرمايه

4/1 سوم

روش B/C ، روش دوره بازگشت سرمايه، روش تحلیل عمر خدمت، روش ارزش آینده

4/1 چهارم

استهلاک، تجزيه و تحليل اقتصادی بعد از کسر ماليات، تجزيه و تحليل جايگزينی،تحلیل حسایت، تورم، تجزيه و تحليل در شرايط عدم اطمينان

ریاضی عمومی ( 1و 2)(بر اساس ویرایش دوم و سوم ریاضی استاد آقاسی)

طراح: استاد آقاسی

تعداد  سوالات: 20

4/1 اول

تابع،حد و پیوستگی و مشتق و کاربردهای آن، انتگرال نامعین و قضيه اساسي حساب ديفرانسيل (صفحه 13 تا صفحه ۲۷۱ از کتاب ریاضی ۱ جلد اول)

4/1 دوم

ادامه انتگرال(معين، ناسره، کاربردهای انتگرال)، مختصات قطبی، اعداد مختلط، دنباله و سری(تا ابتداي سري تواني) (صفحه 272 تا صفحه ۵۱۹ از کتاب ریاضی ۱ جلد اول)

4/1 سوم

سري تواني و تیلور، هندسه تحلیلی و جبر خطی، خم ها و رويه ها، حد و پیوستگی، مشتق توابع چند متغیره تا سر كاربرد مشتق (باقیمانده مطالب ریاضی ۱+ ص۱۳ الی ۲۰۰ جلد اول ریاضی ۲)

4/1 چهارم

كاربرد مشتق جند متغيره،انتگرال دو گانه و سه گانه و كاربردهاي آن، انتگرال روی خم و سطح (قضایای گرین و استوکس و دیورژانس) (ص ۲۰۱ الی ۴۷۶ از جلد اول ریاضی ۲)

اصول مدیریت و تئوری سازمان

طراح: مجموعه اساتید

تعداد سوالات:20

4/1 اول

تعریف سازمان،  تکامل و بحران سازمان، استعاره های سازمان، مدیریت، سطوح مدیریت، مهارتهای مدیریتی، مهارتهای مدیریتی، نقش های مدیر، کارایی و اثربخشی و بهره وری، کیفیت رهیافتهای مدیریتی، رهیافت سنتی، نظریه اداری، نظریه بوروکراسی، مدیریت علمی، رهایت منابع انسانی، رهیافت سیستمی و اقتضایی، استراتژی تولید

4/1 دوم

برنامه ریزی، تکنیکهای پیش بینی، سلسله مراتب برنامه ها، انواع رهیافت های برنامه ریزی، تفاوت برنامه ریزی جامع و عملیاتی، تعریف سازماندهی، اصول هماهنگی و ساز و کار هماهنگی، ساختار رسمی و غیررسمی، صف و ستاد، طراحی سازمان، ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان، نظریه سازمان از دیدگاه منیتزبرگ، عوامل موثر بر شکل گیری ساختار، کنترل و فراگرد آن،مشکلات کنترل، انواع طبقه بندی های کنترل، تعریف تصمیم گیری، مراحل تصمیم گیری، مدل و کاربرد آن در تصمیم گیری، فرآیند مسئله یابی، انواع موقعیت های تصمیم گیری، تعریف خلاقیت و نوآوری، انواع رهیافت کارآفرینی، شیوه های تفکر، شیوه های افزایش سلامت فکر

4/1 سوم

تعریف انگیزش، رابطه انگیزه ها و اهداف، نظریات محتوایی انگیزش، نظریات فرآیندی انگیزش، الگوی اقتضایی انگیزش، یادگیری، روش های معرفت پذیری، مدیریت تغییر، تعریف رهبری، رهیافت صفات مشخصه، رهیافتهای رفتاری، نظریات اقتضایی رهبری، رهیافتهای نوین رهبری، ارتباطات اجزا مدل ارتباطات، انواع مسیرهای ارتباطی، شبکه های رسمی و غیررسمی، گروه شنود موثر، پنجره جوهری، موانع ارتباطی، ادراک و نقش آن در ارتباطات، تحلیل مراوده ای فرهنگ سازمانی، رفتار سیاسی، تعارض

4/1 چهارم

فراگرد مدیریت منابع انسانی، تجزیه و تحلیل شغل، برنامه­ریزی نیروی انسانی، کارمندیابی، استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد، ارزشیابی و طبقه­بندی مشاغل، تجزیه و تحلیل سیستم، اهداف و مراحل طراحی سیستم، تعریف و ویژگی­های نظریه عمومی سیستم­ها، ویژگی­های سیستم­ باز، روش­های استقرار سیستم جدید، شاخص­های غالب و دادوستد در طراحی سیستم، مهندسی مجدد، مهندسی ارزش، مدیریت کیفیت جامع، مدیریت تغییر و تکامل سازمانی، و معلومات عمومی تولید و صنایع.

اقتصاد خرد و کلان

(عمومی 1 و 2)

طراح:

مجموعه اساتید

تعداد  سوالات: 20

4/1 اول

اقتصاد خرد: تقاضا، ،عرضه، ، تعريف تعادل، شرط تعادل، تغيير در نقطه تعادل، انواع تعادل، كشش، نظريه رفتا رمصرف‌كننده : مطلوبيت، منحني‌هاي‌ بي‌تفاوتي، نرخ نهايي جانشيني، شرط تعادل مصرف كننده منحني درآمد مصرف، منحني انگل

(مطابق فصل 1، 2 و 3 کتاب دکتر قاسمی)

4/1 دوم

اقتصاد خرد:(مطابق فصل 4، 5، 6 و 7 کتاب دکتر قاسمی)

نظريه رفتار توليد كننده. تابع توليد، كشش عوامل توليد، بازدهي نسبت به مقياس توليد، منحني بي‌تفاوتي توليد و ويژگي‌هاي آن، نرخ نهايي فني جانشيني دو نهاده، خط هزينه يكسان  تعادل توليد كننده و تغيير در آن، هزينه، منحني هزينه متوسط و نهايي، روابط بين منحني‌هاي هزينه،رابطه منحني‌هاي توليد و هزينه، انواع هزينه در بلند مدت

بازار رقابت كامل: تقسيم‌بندي بازارها، بازار رقابت كامل، شرط تعادل بنگاه‌هاي رقابتي، منحني عرضه بنگاه رقابت كامل، تعادل بنگاه رقابت كامل در بلندمدت، تعادل بلندمدت بنگاه و بازار، صنعت با هزينه‌هاي ثابت، صعودي و نزولي، بررسي اثر برقراري ماليات بر توليد بنگاه

بازار انحصار كامل فروش: تعريف بازار انحصار كامل فروش و شرط تعادل آن، مرز تعادل بنگاه انحصاري در كوتاه مدت، تعادل بلندمدت بنگاه انحصاري سياست تبعيض قيمت، كنترل انحصارگر، علل ايجاد انحصار.

4/1 سوم

اقتصاد كلان: شيوه انجام فعاليت‌هاي اقتصادي: كارگزاران اقتصادي و وظايف آنها – نحوه گردش فعاليت‌هاي اقتصادي در مدل‌هاي دو بخشي، سه بخشي و چهاربخشي، نشت، تزريق، تفاضاي كل، عرضه كل، تعادل در اقتصاد كلان، حسابداري ملي و شاخص قيمت‌ها: GNP، GDP و ساير شاخص‌هاي اندازه‌گيري فعاليت‌هاي اقتصادي، محاسبه شاخص‌ها به قيمت‌هاي بازار و به قيمت عوامل، روش‌هاي محاسبه شاخص‌هاي حساب‌‌هاي ملي، اصل و استثناها در محاسبات ملي، شاخص قيمت، مدل‌‌هاي تعيين درآمد ملي تعادلي

سياست‌هاي مالي: توابع مصرف، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، تعيين درآمد ملي تعادلي در مدل‌هاي دو بخشي، سه بخشي و چهاربخشي، ضريب تكاثر، شكاف ركودي، شكاف تورمي، پاراداكس خست، پايداري و ناپايداري تعادل درآمد ملي، تثبيت كننده‌هاي خودكار

4/1 چهارم

اقتصاد كلان: بازار پول و سياست‌هاي پولي: گردش پول، عرضه و تقاضاي پول  تعادل در بازار پول، تغيير در تعادل بازار پول، ضريب تكاثر پول، سياست پولي و ابزارهاي آن، نظريه‌هاي پولي، قانون گرشام،تعادل همزمان بازار كالا و بازار پول: تعاريف IS و LM، شيب IS و LM، انتقال IS و LM، تعادل همزمان بازار كالا و پول و تغيير آن– كارايي سياست‌هاي پولي و مالي، نظريه‌هاي مصرف و سرمايه‌گذاري: نظريه‌هاي  مصرف. عوامل مؤثر بر مصرف ملي، نظريه مصرف درآمد مطلق، نظريه مصرف درآمد نسبي دوزنبري – نظريه مصرف درآمد دائمي‌– نظريه مصرف سيكل زندگي مورديلياني

نظريه‌‌هاي سرمايه‌گذاري، عوامل مؤثر بر سرمايه‌گذاري، نظريه اصل شتاب ساده سرمايه‌گذاري، نظريه كارايي نهايي سرمايه‌گذاري ارزش زماني پول، خالص ارزش حال، نرخ بازدهي داخلي، نظريه‌هاي تورم و بيكاري: تعريف و اندازه‌گيري تورم – اثار و علل تورم – انواع تورم بر حسب علل ايجاد آن – طبقه‌بندي تورم بر حسب شدت و ضعف آن – تعريف بيكاري – نرخ بيكاري و انواع آن – منحني فيليپس.
آدرس: ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر؛ جنب سینما قدس، کوچه مینو؛ پلاک 132؛ موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش   تلفن تماس: 021-86741
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش می باشد .