صفحه اصلی
آمادگی کنکور ارشد
کنکور دکتری
آموزش ویدئویی
دپارتمان توسعه
مشاوره و برنامه ریزی
تالیفات
درباره ما
خرید کتاب

مصاحبه با رتبه های برتر سال 96 :

پژوهشی های برتر کنکور ارشد مهندسی صنایع 1396کد ضریب 1 کد ضریب 2 کد ضریب 3 کد ضریب 4 کد ضریب 5
1 میلاد میرزایی
مهدی یزدانی
میلاد میرزایی
میلاد میرزایی
2 سمیرا نظری نیا
سید محمود ابطحی فروشانی مهدی یزدانی
سمیرا نظری نیا مهرناز عظیمی
3  امیرحسین سلامی راد
مهرداد رستم زاده مهرداد رستم زاده
 امیرحسین سلامی راد سینا خسروی نیا
4 ناصر منصوری
امیر حجتی امیرحسین صباغی
ناصر منصوری مهدی گرجی نیا
5 شایان شریفی
سینا کاظم دهباشی مهرناز عظیمی
شایان شریفی علی نوبهاری
6 سید مسعود حسینی
علی خدابنده
سینا خسروی نیا
سید مسعود حسینی
علی سماعی
7 احمد اخوان امیرحسین صباغی
مهدی گرجی نیا
آرش حسینی
8 علی نوبهاری
امیررضا صاحبی فخرآباد
امیر حجتی
احمد اخوان
سمیرا نظری نیا
9 مهدی گرجی نیا
زهرا میراب سمیعی علی سماعی
آرش حسینی پوریا خدابنده
10 مهرناز عظیمی
محمد حسین رشیدی فاطمه کرمیان
پوریا خدابنده
11 پوریا خدابنده
سپهر طهماسبی توحید قنبرپور
علی نوبهاری محمدحسین محمدی سیاه رودی
12 آرش حسینی

زهرا میراب سمیعی
محمدحسین محمدی سیاه رودی سرور فیروزشاهی
13 محمدحسین محمدی سیاه رودی

علی طباطبایی
  فاطمه حسینی
14 امیرحسین مودب
مهدی خدمتلو
امیرحسین مودب امیرحسین سلامی راد
15 یاسمن شاه حسینی

یاسمن شاه حسینی امیرحسین مودب
16 علی جعفری
علی ملکی

  سیدمسعود حسینی
17 سنا دودانگه
محدثه عظیمی محمدجعفر قائمی
محمد صادق زاهدی
محمد صادق زاهدی
18 محمد صادق زاهدی میلاد بابازاده زهرا محتشمی
سینا خسروی نیا
مهدی یزدانی
19 امیر حطیطه
زهرا محتشمی
مهران عبدی وند
 امیر حطیطه
سید محمود ابطحی فروشانی
20 سرور فیروزشاهی

آرش حسینی
سرور فیروزشاهی
 • این لیست دائم به روز می شود. در صورتیکه شما یا دوستان پژوهشی شما در جاهای خالی این لیست جای دارند، اطلاعات آنها را به آدرس iedepcrm@gmail.com ایمیل فرمایید،یا به pazhuhesh@ تلگرام نمایید 

کد ضریب 1 : گرایش های ( بهینه سازی سیستم ها-سیستم های سلامت- مدیریت نوآوری و فناوری)

کدضریب 2: گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی

کد ضریب 3: گرایش آینده پژوهی

کد ضریب 4: گرایش های ( سیستم های مالی - لجستیک و زنجیره تامین)

کد ضریب 5: مدیریت مهندسی


 

  قسمت اول همایش رتبه های برتر-پژوهش 96

  قسمت دوم همایش رتبه های برتر-پژوهش 96

 

قسمت سوم همایش رتبه های برتر-پژوهش 96

 

قسمت چهارم همایش رتبه های برتر-پژوهش 96


قسمت پنجم همایش رتبه های برتر-پژوهش 96


  قسمت ششم همایش رتبه های برتر-پژوهش 96
  لیتک مصاحبه با رتبه برتر های کنکور ارشد صنایع 96  همچنین در این قسمت به برخی از خدمات موسسه پژوهش که مورد استفاده ی رتبه های برتر قرار گرفته اند، می پردازیم:

  ☑️نام:ميلاد ميرزايي
  🎖رتبه :١بهينه سازي -١سيستم هاي مالي - ١ مديريت مهندسي
  🎯خدمات :آمار، تحقیق ، آزمون، کیفیت،
   اقتصاد مهندسی، نکته و تست تحقیق،
  گرامر حضوری، گرامر آنلاین
  ☑️نام:مهدی یزدانی
  🎖رتبه :1سیستم - 2آینده بژوهی
  🎯خدمات :آمار، تحقیق،جمع بندی ریاضی، آزمون، نکته و تست آمار
  ☑️نام:سمیرا نظری نیا
  🎖رتبه :2بهینه سازی-2مالی
  🎯خدمات : آزمون
  ☑️نام: سید محمود ابطحی فروشانی
  🎖رتبه :2سیستم-9مدیریت مهندسی
  🎯خدمات :ریاضی،آزمون
  ☑️نام:امیر حسین سلامی راد
  🎖رتبه :3 بهینه سازی-3مالی
  🎯خدمات :آزمون
  ☑️نام: مهرداد رستم زاده
  🎖رتبه :3سیستم-3آینده بژوهی
  🎯خدمات :آمار، تحقیق ،آزمون
  ☑️نام: سینا خسروی نیا
  🎖رتبه :3 مدیریت مهندسی-18مالی
  🎯خدمات :آزمون، جمع بندی آمار و تحقیق
  ☑️نام: ناصر منصوری
  🎖رتبه :4بهینه سازی -4مالی
  🎯خدمات :آزمون، آمار، تحقیق
  ☑️نام: امیر حجتی
  🎖رتبه :4سیستم-8مالی
  🎯خدمات : آمار، تحقیق، آزمون
  ☑️نام: مهدی گرجی نیا
  🎖رتبه :9بهینه سازی-7مالی-4مدیریت مهندسی
  🎯خدمات :آمار، تحقیق، آزمون، کیفیت، طرح ریزی، نکته و تست آمار،
  نکته و تست تحقیق، گرامر حضوری، نکته و تست موجودی،
  نکته و تست پروژه، نکته و تست کیفیت، نکته و تست اقتصاد
  مهندسی
  ☑️نام: امیر حسین صباغی
  🎖رتبه :7سیستم-4آینده بژوهی
  🎯خدمات :آزمون
  ☑️نام: شایان شریفی
  🎖رتبه :5بهینه سازی-5مالی
  🎯خدمات :آمار، آزمون، کیفیت
  ☑️نام: سینا کاظم د هباشی
  🎖رتبه :5سیستم
  🎯خدمات :آزمون، نکته و تست ریاضی، گرامر حضوری
  ☑️نام: علی نوبهاری
  🎖رتبه :8بهینه سازی-11مالی
  🎯خدمات :آزمون، گرامر حضوری، نکته و تست موجودی،
  نکته و تست پروژه، نکته و تست کیفیت، نکته و تست
  اقتصاد مهندسی
  ☑️نام: آرش حسینی
  🎖رتبه :12بهینه سازی-20آینده پژوهی-7مدیریت مهندسی
  🎯خدمات :آمار، تحقیق، آزمون، نکته و تست آمار
  ☑️نام: زهرا میراب سمیعی
  🎖رتبه :9سیستم-12آینده پژوهی
  🎯خدمات :ریاضی،آزمون
   ☑️نام: پوریا خدابنده
  🎖رتبه :11بهینه-9مدیریت مهندسی
  🎯خدمات :آمار، آزمون
  ☑️نام: محمد حسین رشیدی
  🎖رتبه :10سیستم
  🎯خدمات :آزمون، آمار
  ☑️نام: فاطمه کرمیان
  🎖رتبه :10آینده پژوهی
  🎯خدمات :آزمون، آمار، ریاضی، گرامر آنلاین
  ☑️نام: سپهر طهماسبی
  🎖رتبه :11سیستم
  🎯خدمات :آمار، تحقیق، آزمون، گرامر حضوری، زبان تخصصی آنلاین
   ☑️نام: محمدحسین محمدی سیاه رودی
  🎖رتبه :13بهینه سازی-12مالی-11مدیریت ومهندسی
  🎯خدمات :آزمون، گرامر حضوری
  ☑️نام: توحید قنبرپور
  🎖رتبه :11آینده پژوهی
  🎯خدمات :آزمون 
   ☑️نام: سرور فیروزشاهی
  🎖رتبه :20بهینه سازی-20مالی-12مدیریت مهندسی
  🎯خدمات :آمار، تحقیق، آزمون، نکته و تست آمار، نکته و تست تحقیق، موجودی آنلاین
  ☑️نام: علی طباطبائی مهر
  🎖رتبه :13آینده پژوهی
  🎯خدمات :آمار، تحقیق، آزمون، فشرده ریاضی
  ☑️نام: امیرحسین مودب
  🎖رتبه :14بهینه سازی-14مالی-15مدیریت مهندسی
  🎯خدمات :مار، تحقیق، آزمون،موجودی،نکته و تست آنلاین کیفیت
  ☑️نام: مهدی خدمتلو
  🎖رتبه :14سیستم
  🎯خدمات :آزمون، گرامر حضوری
  ☑️نام: محدثه عظیمی
  🎖رتبه :17سیستم
  🎯خدمات :آمار، تحقیق، آزمون، نکته و تست ریاضی، نكته و تست  آمار و تحقيق
  ☑️نام: یاسمن شاه حسینی
  🎖رتبه :15بهینه سازی-15مالی
  🎯خدمات :آمار، تحقیق، آزمون، کیفیت، اقتصاد مهندسی، نکته و تست آمار،
  نکته و تست تحقیق، گرامر حضوری، فشرده طرح ریزی
   ☑️نام: میلاد بابازاده
  🎖رتبه :18سیستم
  🎯خدمات :آمار، تحقیق، آزمون، گرامر حضوری
  ☑️نام: امیر حطیطه
  🎖رتبه :19بهینه سازی-19مالی
  🎯خدمات : آمار، تحقیق، آزمون، کیفیت
   ☑️نام: مهرناز عظیمی
  🎖رتبه :10بهینه سازی-2مئیریت مهندسی
  🎯خدمات :آزمون
  ☑️نام: احمد اخوان
  🎖رتبه :7بهینه سازی-8مالی
  🎯خدمات :آمار، آزمون، کیفیت، جمع بندی آمار و تحقیق
   ☑️نام: امیررضا صاحبی فخرآباد
  🎖رتبه :8سیستم
  🎯خدمات : آزمون
  ☑️نام: محمدصادق زاهدی
  🎖رتبه :18بهینه سازی-17مالی-16مدیریت مهندسی
  🎯خدمات : آزمون
   ☑️نام: علی ملکی
  🎖رتبه :16سیستم
  🎯خدمات : آزمون
  ☑️نام: علی جعفری
  🎖رتبه :16بهینه
  🎯خدمات : طرح ریزی
   ☑️نام: سنا دودانگه
  🎖رتبه :17بهینه سازی
  🎯خدمات :کیفیت
  ☑️نام: مهران عبدی وند
  🎖رتبه :19آینده پژوهی
  🎯خدمات :آزمون
   ☑️نام: زهرا محتشمی
  🎖رتبه :19سیستم
  🎯خدمات : آزمون
   ☑️نام: فاطمه حسینی
  🎖رتبه :13 مدیریت مهندسی
  🎯خدمات :آمار آنلاین، تحقیق آنلاین،اقتصاد مهندسی، کیفیت،
  نکته و تست آمار، آزمون
   ☑️نام: علی خدابنده
  🎖رتبه :6سیستم
  🎯خدمات : آزمون
   
  شما هم رتبه برتر کنکور سال بعد باشید
  تلفن : 02186741
  کانال تلگرام : https://t.me/iedep

 


برنامه کلاس های آنلاین آمادگی کنکور ارشد صنایع- دوره تابستان 96

برنامه کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد97 صنایع- دوره تابستان 96

مصاحبه با رتبه های برتر سال های گذشته

برنامه مشاوره ی حضوری و آنلاین رایگان کنکور 97


آدرس: ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر؛ جنب سینما قدس، کوچه مینو؛ پلاک 132؛ موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش   تلفن تماس: 021-86741
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش می باشد .